Основни подаци

ПИБ: 101953815

МАТИЧНИ БРОЈ: 07002912

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6014213722

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 080101

Жиро рачун, текући - буџет
840-1641660-32


Жиро рачун, текући - сопствени, за исхрану, излете, екскурзије ....
840-1641666-14


Жиро рачун текући закуп, донације
840-4857760-31