Програм стручног усавршавања

Визија савремене школе огледа се кроз сарадњу са осталим спољним сарадницима чији је циљ осавремењавање наставе и подизање наставног процеса на један виши и квалитетнији ниво.

 

Стручно усавршавање ће се одвијати:


1)    на нивоу школе: 
-    праћењем предавања и едукативних садржаја предвиђених радом Наставничког већа и стручних актива (размена искустава после одржаних угледних часова, извештаји са семинара и конгреса), кроз рад ментора, педагога, психолога и директора са приправницима


2)    ван школе:
-    учешће на семинарима, конгресима, саборима, Јануарским данима просветних радника (план стручног усавршавања ће бити приложен овом документу након изласка Каталога програма стручног усавршавања запослених у образовању).


Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора школе постаје императив садашње реформе школе па поред стручних семинара које организује Министарство просвете и спорта и друге релевантне организације – наставницима је ово знање неопходно ради личног стручног усавршавања и квалитетнијег извођења наставе. Осавремењавањем наставе и увођењем озвучења и интерне телевизије како би наставни процес добио на квалитету.

 

Стручно усавршавање наставника ће се обављати у оквиру акредитованих програма Министарства просвете, Стручних већа, Наставничког већа, кроз огледне часове и стручна предавања. Свакако да и сами наставници томе могу највише допринети и кроз своје индивидуално усавршавање праћењем савремених педагошких достигнућа преко стручне литературе и педагошких часописа. Применом савремене наставне технологије и методичким уношењем иновација у наставни процес наставници могу у многоме допринети успешном извођењу наставе и постизању бољих резултата рада.

 

Школа ће у зависности од својих новчаних средстава, и средстава од Градског секретаријата, организовати стручна усавршавања за наставнике.