Програм професионалне оријентације

Циљ професионалне оријентације у основној школи јесте развијање спремности ученика да стиче знања  и искуства о себи и свету рада, да доноси реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свестан шта оне значе.


Основни општи задаци програма професионалне оријентације су: 
•    упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју
•    упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања
•    формирање правилних ставова према раду
•    подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
•    оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
•    успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци и подстицање и усмеравање њиховог професионалног развоја
•    успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика.


Носиоци реализације програмских садржаја професионалне оријентације су:
o    психолог школе као координатор и реализатор одређених активности,
o    педагог школе 
o    одељенске старешине и предметни наставници.