Програм заштите и унапређења здравља, животне средине и хуманих односа међу половима

Заштита и унапређење животне средине има за циљ стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама и токовима који преображавају, обогаћују или угрожавају животну средину.

 

Васпитни задаци су:


•    развијање позитивног односа према природи и природом и радом створеним вредностима,
•    оплемењивање уже и шире средине,
•    стицање знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, производно – техничким обележјима природе и насељене средине,
•    стицање одговарајућих знања и формирање правилног односа према уређивању школе, насеља, култивисању расада и неговању паркова,
•    уређење школског дворишта и одржавање спомен – обележја.Васпитање за хуманизацију односа међу људима и половима има задатке:


•    васпитање ученика за једнако вредновање способности и резултата рада оба пола, ради сузбијања предрасуда о инфериорности једног пола,
•    изграђивање свести о природном односу човека према човеку,
•    развијање другарских осећања, међусобног уважавања и поштовања друге личности,
•    упознавање са улогом љубави и полности у животу човека,
•    свакодневно дружење са вршњацима, међусобно помагање и одређено одрицање ради пружања могућности да се и други оствари у раду и игри,
•    учење да се пажљиво и до краја саслуша други,
•    развијање потребе за учешћем у акцијама солидарности,
•    стицање навика пажљивог односа према млађим друговима, старијим и немоћним особама.


У реализацију овог програма, поред одељенских старешина, предметних наставника, руководилаца секција, стручних сарадника и сарадника Вршњачког тима, укључени су и спољни сарадници из општинске организације Црвеног крста.